انواع گزارش های حسابرسی

انواع گزارش های حسابرسی

انواع گزارش های حسابرسی

انواع گزارش های حسابرسی

گزارش مقبول یا استاندارد

عبارتست از گزارشی که در آن بدون هیچ بند شرط نسبت به مطلوبیت ارائه صورت های مالی اشاره شده است.زمانی که حسابرس کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی را تأیید کند و دامنه رسیدگی را مطلوب ارزیابی نماید نسبت به صدور چنین گزارشی اقدام مینماید.

اظهارنظر مشروط

زمانی است که حسابرس به موارد عدم رعایت استاندارد های پذیرفته شدهحسابداری برخورد میکند اما این تحریف یا عدم رعایت آنقدر اساسی و مهم نیست که اظهارنظر مردود نماید.در این حالت حسابرس با اضافه کردن عبارات توضیحی بیشتر در متن گزارش حسابرسی این موارد را جهت اطلاع استفاده کنندگان از صورت های مالی بیان میکند.

اظهارنظر مردود

زمانی است که عدم رعایت یا تحریف استاندارد های پذیرفته شده حسابداری به گونه ای باشد که بطور کلی مطلوبیت ارائه را مخدوش میکند.”بسیار با اهمیت و اساسی”

عدم اظهارنظر

زمانی است که محدودیت بسیار اساسی و بااهمیت در اجرای حسابرسی در مقابل حسابرس به وجود می آید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.