اشخاص مشمول حسابرسی طبق ماده 272 قانون مالیات مستقیم

اشخاص مشمول حسابرسی طبق ماده 272 قانون مالیات مستقیم

اشخاص مشمول حسابرسی طبق ماده 272 قانون مالیات مستقیم در سه گروه طبقه بندی شده اند :

الف- شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده‌ی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»

ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت؛

ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت اعلام شده

الف- شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده‌ی «قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»:

  •  شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
  •  شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.

*: با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولین این بند که شروع سال مالی آن‌ها از تاریخ 1394.1.1 است، لازم‌الاجرا است..

ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:

  •  شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.
  •  شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن ها. ‎
  •  مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها.

ج- اشخاص حقیقی یاحقوقی بر اساس حجم فعالیت:

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درامد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال  (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن‌ها بابت پیمان‌های منعقد شده بیش از ۵۰ میلیارد ریال ) یا جمع دارایی‌های آن‌ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد.

لازم به ذکر است که؛ مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آن‌ها از تاریخ 1396.1.1 و به بعد می‌باشد، لازم‌الرعایه است.

همچنین، مراتب فوق در راستای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴  اعلام می‌گردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

در صورت درخواست، اشخاص ‌مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف ‌سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به ‌ادارة امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند.

گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:

الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای ‌امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت ‌اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.‌

ب ـ تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.‌

ج ـ اظهارنظر نسبت به مالیات‌های تکلیفی که مؤدی به موجب ‌قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی‌ بوده‌ است.‌

د ـ سایر مواردی که در نمونة گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهند شد.

اطلاعیه سازمان امور مالیات کشوردر اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394.04.31

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌درصد(۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره 1-  اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که ‌مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق ‌استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه‌ حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمة گزارش حسابرسی مالیاتی ‌همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای ‌مهلت تسلیم اظهارنامه‌، تسلیم ادارة امور مالیاتی مربوط نموده ‌باشد.

تبصره۲– سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

در این مطلب نکاتی در مورد اشخاص مشمول قانون حسابرسی طبق ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ذکر شد، در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص حسابرسی دارید، از کارشناسان و مشاوران تخصصی این حوزه در کارمنتو مشاوره رایگان دریافت نمایید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.